Posted in

Milersättning 2023

Milersättningen för 2023 är oförändrad, 18,50 kr/mil för privatbil i tjänsten.

Milersättning 2023: Aktuella Satser och Regler

Milersättning är en ersättning som betalas till anställda eller egenföretagare för användandet av privat bil i tjänsten. År 2023 har Skatteverket fastställt de gällande normerna för milersättning, vilket är en viktig del av det svenska skattesystemet. Denna ersättning syftar till att täcka de variabla kostnader som uppstår vid bilkörning, såsom bränsle och slitage. För att erhålla milersättning måste individens körning vara arbetsrelaterad och godkänd av arbetsgivare.

I Sverige justeras beloppet för milersättning regelbundet för att spegla de föränderliga driftkostnaderna. Detta belopp är betydelsefullt inte bara för de som använder sin bil i tjänsten, utan även för företagen som betalar ut ersättningen. Det är kritiskt för båda parter att hålla sig uppdaterade med de årliga ändringarna för att följa lagen och optimera skattehanteringen.

Skatteverkets bestämmelser för milersättning 2023 är omfattande och inkluderar specifikationer för olika typer av fordon och situationer. Det är viktigt att notera att milersättning som överstiger de fastställda beloppen beskattas som förmån, vilket påverkar både den anställdes och arbetsgivarens ekonomi. Därför är det av största vikt att korrekt dokumentation och beräkning av milersättning genomförs för att följa Skatteverkets riktlinjer och undvika potentiella skatteproblem.

Grundläggande om Milersättning och dess Principer

Milersättning är en av de viktiga ersättningsformer som tillämpas i Sverige för ersättning av kostnader vid tjänsteresor med bil. Denna sektion belyser dess grundläggande principer och hur de skattemässigt hanteras under 2023.

Vad är Milersättning?

Milersättning är den ersättning som individer får för användning av privatbil, förmånsbil eller hyrbil i tjänsten. Under 2023 specificerar Skatteverket de standardbelopp som kan ersättas per kilometer, beroende på fordonstyp och användningssätt.

Privatbil:

 • Ersättning per kilometer: Exakt belopp fastställs av Skatteverket för aktuellt år.

Förmånsbil:

 • Ersättning per kilometer: Generellt lägre än för en privatbil på grund av de skattemässiga förmånerna associerade med förmånsbil.

Skattefria och Skattepliktiga Ersättningar

Milersättningar delas in i skattefria och skattepliktiga ersättningar i enlighet med Skatteverkets regler.

Skattefria ersättningar:

 • De belopp som utbetalas upp till Skatteverkets fastställda schabloner är skattefria.
 • Ersättningar över schablonen kräver dokumentation för att betraktas som skattefria.

Skattepliktiga ersättningar:

 • Ersättningar som överstiger schablonbeloppet utan erforderlig dokumentation anses som skattepliktiga.
 • Den skattepliktiga delen av ersättningen ska rapporteras som lön och beskattas därefter.

Dessa regler säkerställer att milersättning hanteras på ett rättvist sätt både för individen som använder sin egen bil i tjänsten och för arbetsgivare, samtidigt som de upprätthåller en enhetlig skattepraxis.

Beregning av Milersättning för 2023

Vid beregning av milersättning för 2023 är det viktigt att ta hänsyn till gällande schablonbelopp och beloppsgränser, regler för användning av egen eller privat bil samt tjänstebilar och deras unika regelverk.

Schablonbelopp och Beloppsgränser

För 2023 fastställs schablonbeloppet för milersättning med ett specifikt belopp per kilometer. Detta belopp kan justeras årligen beroende på beslut från Skatteverket. Beloppsgränser refererar till maxbeloppet som får ersättas skattefritt per år.

Exempel på schablonbelopp 2023:

 • Egen bil: X kr/km (Där X är det aktuella schablonbeloppet)
 • Tjänstebil: Y kr/km (Där Y är det lägre schablonbeloppet för tjänstebilar)

Användande av Egen eller Privat Bil

När en anställd använder sin egen bil för tjänsteresor kan denne erhålla milersättning enligt de fastställda schablonbeloppen. Det är viktigt att individuella resor dokumenteras noggrant för att korrekt ersättning ska kunna utbetalas.

 • Dokumentation bör inkludera:
  • Datum för resan
  • Syfte med resan
  • Antal körda kilometer

Tjänstebil och dess Särskilda Regler

För tjänstebilar finns särskilda regler för beräkning av milersättning. Beloppet per kilometer är vanligtvis lägre jämfört med ersättningen för egen bil, eftersom kostnader för drift och underhåll ofta hanteras av arbetsgivaren.

 • För tjänstebil gäller:
  • Sänkt schablonbelopp
  • Eventuella begränsningar av antal skattefria kilometer per år

Observera att alla ersättningar måste följa gällande skatteregler och granskas regelbundet mot dessa riktlinjer.

Regler och Krav för Reseavdrag

I Sverige tillåts individer att göra avdrag för resor till och från arbetet under vissa förutsättningar. Reseavdrag kan minska den skattskyldiges skattebelopp genom att kompensera för kostnader för arbetsresor.

Reseavdrag vid Arbetsresor

För att kunna göra reseavdrag måste individen ha rest en avsevärd sträcka till sitt arbete, vilket innebär minst två kilometer. Avdraget gäller för den del av resan som överstiger 11 000 kronor per år. Avdraget är upp till 18,50 kronor per mil för bilresor och lägre belopp för andra transportmedel. Det är viktigt att notera att avdraget endast gäller arbetsresor och inte hemresor eller andra privata resor.

 • Maxbelopp för avdrag: Avdraget för resor med bil är 18,50 kr/mil.
 • Reslängd: Resan måste vara minst 2 km från bostaden.
 • Årlig gräns: Avdrag medges för den del över 11 000 kr per år.

Deklaration och Uppgifter i Körjournalen

Vid ansökan om reseavdrag krävs en noggrant ifylld körjournal. Körjournalen måste innehålla detaljerade uppgifter om resans syfte, datum, sträcka och eventuella passagerare. Alla uppgifter är avgörande och måste överensstämma med de resor som avdraget begärs för.

 • Innehåll i körjournalen:
Datum Resans Syfte Sträcka (km) Eventuella Passagerare
Arbetsresa

Körjournalen är ett kritiskt dokument vid deklarationen. För att reseavdraget ska accepteras av Skatteverket krävs att alla krav på dokumentation är uppfyllda. sqlSession

Drivmedel och Milersättningens Påverkan

Förändringar i drivmedelspriser har en betydande effekt på milersättning. Drivmedlets kostnad är en viktig del i beräkningen av ersättning för användandet av privatbil i tjänsten.

Aktuella Drivmedelspriser och dess Inverkan på Ersättning

Drivmedelspriser fluktuerar baserat på globala marknadskrafter och inrikes ekonomiska förhållanden. Under 2023 har diesel och elektricitet sett olika prisförändringar. Månatliga justeringar av milersättningen reflektera rådande drivmedelspriser. Till exempel om dieseln ökar i pris, tenderar också milersättningens belopp att öka för att kompensera för den högre kostnaden.

 • Diesel: XX,XX kr/liter (hypotetiskt värde)
 • Elektricitet: XX,XX kr/kWh (hypotetiskt värde)

Laddhybridbilar som använder både el och bensin/diesel påverkas av prisvariationerna på ett kombinerat sätt. Därför ses justeringar av milersättningen som reflekterar både elens och bränslets prisnivåer.

Skattereduktion för Drivmedel

Skattereduktionen för drivmedel är en skatteåtgärd som syftar till att minska kostnaden för drivmedel. Denna skattereduktion tillämpas på visst drivmedel som används för transport och påverkar således indirekt milersättningen. Individer och företag som använder sin privata bil i tjänsten kan dra fördel av skatteregler som tillåter reducering av den skatterelaterade kostnaden för drivmedel.

 • Skattereduktion för diesel: XX% (hypotetisk värde)
 • Skattereduktion för elektricitet: XX% (hypotetiskt värde)

Tack vare skattereduktionen stabiliseras delvis utgifterna för drivmedel, vilket kan medföra en mer förutsägbar och eventuellt lägre milersättning trots eventuella prisökningar på drivmedel.

Legal Aspekter och Förändringar

I denna sektion går vi igenom de juridiska aspekter och lagändringar som rör milersättning för år 2023. Vi fokuserar specifikt på Riksdagens och Regeringens roller samt diskuterar framtida förändringar och propositioner som är av relevans.

Riksdagen och Regeringens Roller

Riksdagen har som uppdrag att stifta lagar i offentlig sektor, vilket inkluderar reglering av milersättning. Regeringen, å andra sidan, är ansvarig för att genomföra Riksdagens beslut och kan genom sina propositioner föreslå justeringar i milersättningens storlek eller tillämpning. Milersättningsupproret har under det senaste året påverkat debatten i Riksdagen och lett till att det finns ett ökat tryck på att revidera gällande bestämmelser.

Framtida Förändringar och Propositioner

Inför framtiden kan ny lagstiftning och propositioner som avser milersättningen innebära viktiga förändringar för såväl privatpersoner som verksamheter inom den offentliga sektorn. Dessa förändringar diskuteras och beslutas i Riksdagen efter förslag av Regeringen. Det är viktigt att notera att alla förändringar som genomförs måste balansera statens kostnader med individernas och företagens behov.

Arbetsgivarens Ansvar och Skyldigheter

I denna sektion framgår det vilka ekonomiska åtaganden och riktlinjer en arbetsgivare har angående personalens användning av bil i tjänsten.

Avgifter och Bidrag Från Arbetsgivaren

Arbetsgivaren är ansvarig för att betala arbetsgivaravgifter för de kostnadsersättningar som anställda får när de använder sin egen bil i tjänsten. Arbetsgivaravgifterna varierar, men består av lagstadgade sociala avgifter och pensioner. För miljöbil och tjänstebil finns särskilda skatteregler som måste följas.

 • Kostnadsersättning för mil: Fastställs av Skatteverket, skattefri upp till det av Skatteverket angivna beloppet.
 • Försäkring: Anställda ska ha tillräcklig försäkring och arbetsgivaren bör komplettera med en företagsförsäkring vid behov.

Riktlinjer för Bil i Tjänsten

När personal använder bil i tjänsten ska arbetsgivaren se till att det finns riktlinjer som uppfyller gällande krav och föreskrifter. Dessa regelverk innefattar:

 • Policys för användning av egen bil: Klara riktlinjer för ersättning och användning.
 • Underlag för ersättning: Riktigt och korrekt dokumenterade körjournaler för att styrka de resor som ersättningsanspråk grundar sig på.

Milersättning för Olika Typer av Fordon

Milersättningsnivåerna varierar beroende på fordonstyp, energikälla och bilens effekter på miljön. Nedan följer de specifika milersättningsreglerna för elbilar och laddhybrider samt skillnaderna i ersättning mellan diesel- och bensinbilar.

Ersättning för Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och laddhybrider gynnas ofta i milersättningsprogram på grund av deras lägre miljöpåverkan och driftkostnader. Ersättning för dessa fordonstyper tar även hänsyn till den lägre slitagekostnaden jämfört med traditionella fordon.

 • Elbilar: Ersättningsbelopp per mil är generellt sett högre, som reflektion av de mindre miljöskadliga utsläppen.
 • Laddhybridbil: Den kombinerade användningen av el och bensin/diesel i dessa bilar leder till en anpassad ersättningsnivå som ofta ligger mellan renodlade elbilar och konventionella fordon.

Skillnader Mellan Dieselbilar och Bensinbilar

Milersättning för diesel- och bensinbilar skiljer åt, reflekterande såväl energieffektivitet som miljöpåverkan. Privat bilanvändning för tjänsteändamål kompenseras olika beroende på driftkällan.

 • Dieselbil: Ofta tillåts en högre milersättning på grund av bättre bränsleeffektivitet, men skattesystemet kan påverka det faktiska ersättningsbeloppet.
 • Bensinbil: Generellt sett är ersättningen lägre för bensinbilar, vilket speglar den högre förbrukningen och större miljöpåverkan.

Tabellen nedan ger en översikt av ersättningen för varje fordonskategori:

Notera att XX kr/mil ska ersättas med aktuella belopp utifrån gällande regelverk och normer för milersättning år 2023.

Moms och Skattefrågor Relaterade till Milersättning

I samband med milersättning är det viktigt att förstå hur mervärdesskatt (moms) och inkomstskatt påverkar företag och anställda. Dessa skatteaspekter är centralt reglerade och har direkt påverkan på företagets ekonomi samt den anställdas nettoersättning.

Mervärdesskatt och Representationskostnader

När företag utbetalar milersättning för tjänsteresor, är denna ersättning oftast inte momsbelagd. Det innebär att företaget inte kan dra av någon moms för dessa kostnader. Däremot kan företaget under vissa förutsättningar göra momsavdrag för representation, men endast om representationen kan anses vara direkt till förmån för företagets verksamhet. Exempelvis är 50 % av moms på representationskostnader avdragsgillt om de är skäligt och affärsmässigt motiverade.

 • Representation som är avdragsgill:
  • Måltider med potentiella eller befintliga affärspartners
  • Event med affärsmässig prägel
 • Representation som inte är avdragsgill:
  • Överdrivet dyra restaurangbesök
  • Privata tillställningar utan affärsmässig koppling

Särskild Inkomstskatt för Utländska Arbetstagare (SINK)

Utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige kan vara berättigade till SINK, vilket innebär en schablonskatt på 25%. För de som väljer SINK kan skattefria traktamenten och milersättning ha betydelsefull påverkan på den faktiska inkomsten. Det skattefria traktamentet förutsätter att vissa villkor är uppfyllda, exempelvis avseende tjänsteresans längd och distans från den ordinarie arbetsplatsen.

 • Villkor för skattefria traktamenten för SINK-skattskyldiga:
  • Tjänsteresan måste vara tillfällig och inte vara på orten där den anställde vanligtvis arbetar.
  • Resan bör överstiga en viss distans för att ersättningen ska vara skattefri.

För att erhålla dessa förmåner krävs korrekt dokumentation och efterlevnad av gällande lagstiftning, där en noggrann hantering av ersättningar är av yttersta vikt.

Diverse Regler och Gränsvärden

För 2023 är det viktigt att känna till de uppdaterade reglerna och gränsvärdena som påverkar milersättningen. Detta inkluderar förändringar i prisbasbelopp och inkomstbasbeloppet, samt olika skattelättnader och gränsbelopp som direkt påverkar egenavgift och skiktgränsen för statlig inkomstskatt.

Prisbasbelopp och Inkomstbasbelopp

Prisbasbeloppet och inkomstbasbeloppet revideras årligen och är grundläggande komponenter i det svenska skatte- och socialförsäkringssystemet. Dessa belopp påverkar beräkningen av bland annat egenavgifter och pensionsrättigheter.

Dessa värden fungerar som referenspunkter för att reglera olika ekonomiska gränsvärden.

Skattelättnad och Gränsbelopp

Skattelättnader och gränsbelopp är av yttersta vikt när man diskuterar milersättning, eftersom de kan påverka nettobeloppet som individer får efter skatt.

 • Skattelättnad för låginkomsttagare och entreprenörer kan justeras.
 • Gränsbelopp för avdragsrätt: avser den högsta summan som kan dras av från skatten vilken kan förändras årligen.

För 2023 gäller specifika gränsbelopp och procentsatser för skattelättnader som påverkar hur mycket som kan avräknas mot inkomst av tjänst eller näringsverksamhet.

Brytpunkt för Statlig Inkomstskatt

Brytpunkten för statlig inkomstskatt är det inkomsttak där högre skattesatser börjar gälla. Överskridandet av denna skiktgräns innebär att en större del av ens inkomst beskattas till en högre skattesats.

 • Skiktgräns för att betala statlig inkomstskatt: 20%

Förändringar i brytpunkten kan leda till anpassningar av både privatpersoners och företagares budgetering av milersättning.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.