Posted in

Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen den 8 mars firas globalt för att uppmärksamma kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Internationella kvinnodagen: Vikten av att fira kvinnors framsteg globalt

Internationella kvinnodagen, som äger rum den 8 mars varje år, är en global dag för att hedra och fira kvinnors sociala, ekonomiska, kulturella och politiska framsteg. Det är också en dag för att uppmärksamma och kämpa mot de orättvisor och utmaningar som kvinnor fortfarande står inför världen över. Ursprungligen inspirerad av arbetande kvinnors protester och rösträttskampanjer i början av 1900-talet, har dagen vuxit till en viktig del av den globala kalendern för att belysa jämställdhetsfrågor.

Målen med Internationella kvinnodagen är mångfacetterade, bland annat att uppmärksamma kvinnors bidrag till samhället, förbättra kvinnors allmänna rättigheter och villkor, samt att främja jämlikhet och inkludering. Feminism och aktivism spelar en central roll i dessa strävanden, då individer och organisationer använder dagen till att både celebrera framsteg och mobilisera för förändring.

Fokus under Internationella kvinnodagen sträcker sig från lokala till globala frågor och syftar till att skapa möjligheter för kvinnor i alla samhällsskikt. Evenemang och initiativ som markerar dagen omfattar allmän upplysning, diskussioner om politiska reformer och kampanjer för att öka medvetenheten om kvinnors rättigheter. Dagen tjänar därmed som en årlig påminnelse och uppmaning att fortsätta arbetet mot fullständig jämställdhet.

Historia och Betydelse

Internationella kvinnodagen har en rik historia som symbol för kampen för kvinnors rättigheter och jämställdhet, och har idag blivit en global dag för uppmärksamhet och firande.

Ursprunget av dagen

Internationella kvinnodagen har sitt ursprung i början av 1900-talet, när idén om en speciell dag för att uppmärksamma kvinnors situation började ta form. År 1909 instiftade Socialist Party of America en nationell kvinna-dag den sista söndagen i februari. Begreppet internationell kvinnodag lades fram av tyska kommunistledaren Clara Zetkin vid den andra Internationella socialistkvinnokonferensen i Köpenhamn 1910, där över 100 kvinnor från 17 länder enades om förslaget.

År 1917, med bakgrund av brödkravaler i St. Petersburg under den julianska kalenderns februari, markerade början på den ryska februarirevolutionen. Dagen för kvinnornas protest, som skulle ha ägt rum den 23 februari enligt den gamla stilen, sammanfaller med den 8 mars i den gregorianska kalendern. Dessa händelser är djupt sammanflätade med dagen då kvinnorna spelade en avgörande roll för revolutionens utveckling, och bolsjevikerna erkände senare den betydelsen genom att göra den 8 mars till en officiell helgdag.

Internationella kvinnodagens globala spridning

I de följande årtiondena spreds denna dag runt om i världen, och blev ett tillfälle för att lyfta fram krav på jämställdhet och kvinnors rättigheter. Under 1970-talet antog Förenta nationerna (United Nations) kvinnodagen officiellt och började främja den i alla sina medlemsländer. Detta har bidragit till att Internationella kvinnodagen idag är en dag då människor världen över – oavsett kön – firar och reflekterar över kvinnors prestationer och fortsätter kampen för jämställdhet.

Dagens status har stärkts genom olika nationers erkännanden och det har blivit en plattform för att öka medvetenheten om frågor som påverkar kvinnor globalt. I Europa och runt omkring i världen, inklusive i Kina där man firar ”Halva himlens folk”, utgör dagen en möjlighet att driv på framåt i frågor som rör både lokala och globala utmaningar kopplade till kvinnors rättigheter.

Teman och Kampanjer

Internationella kvinnodagen karakteriseras av dess årliga teman som belyser olika aspekter av kvinnors liv, samt av en rad kampanjer och initiativ riktade mot att främja jämlikhet och rättvisa.

Årliga teman

Varje år fastställs ett tema för Internationella kvinnodagen som fokuserar på specifika utmaningar och målsättningar relaterade till kvinnors situation världen över. Dessa teman är avsedda att öka medvetenheten om frågor som diskriminering och bias, och att uppmuntra tillhandlingar för att främja utbildning, jämlikhet och inkludering.

År Tema
2021 Kvinnors rätt till fullständig jämlikhet och inkludering
2022 Fokus på bias och strävan mot en inkluderande värld
2023 Utbildning som grundpelare för jämlikhet och rättvisa

Kampanjer och initiativ

Över hela världen genomförs olika kampanjer och initiativ för att uppmärksamma Internationella kvinnodagen. Exempelvis används hashtaggar som #inspireinclusion för att driva digitalt engagemang och sprida budskapet om jämlikhet på plattformar som sociala medier. Organisationer och grupper organiserar evenemang riktade mot att bekämpa diskriminering och främja kvinnors rättigheter. Exempel på initiativ inkluderar:

 • Informationskampanjer: Utbildande insatser för att belysa frågor kring jämlikhet och rättvisa.
 • Stödgrupper: Nätverk för att stötta kvinnor i olika situationer och bekämpa bias.
 • Juridiska initiativ: Åtgärder för att förändra och förbättra lagstiftning rörande kvinnors rättigheter och inkludering.

Dessa initiativ speglar det kontinuerliga arbetet med att höja medvetenheten och skapa förändring, både på nationell och internationell nivå, på Internationella kvinnodagen och vidare.

Internationell Påverkan och Samarbete


Internationella kvinnodagen fungerar som en katalysator för internationell påverkan och samarbete i frågor som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet. Både FN insatser och kvinnors globala nätverk har centrala roller i detta arbete.

FN roll

FN har varit en drivande kraft för kvinnoempowerment och jämställdhet, särskilt genom sitt arbete med att främja mänskliga rättigheter. FN Kvinnokommission (CSW) är ett framstående exempel, som årligen samlas för att utvärdera framstegen på området och formulera konkreta rekommendationer. Länder som Sverige, Danmark, Tyskland och Finland har varit aktiva deltagare i kommissionens arbete och bidragit till att främja jämställdhetsagenda på internationell nivå.

Investeringar i kvinnor ses som en kritisk komponent för fred och utveckling. FN mål är att inkludera kvinnors perspektiv i alla aspekter av utvecklingsarbete, vilket erkänns i FN säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet.

Kvinnorörelsens globala nätverk

Kvinnorörelsen har formats av globala nätverk och allianser som arbetar över nationsgränser för att stärka kvinnors ställning och skapa varaktiga förändringar. Dessa nätverk erbjuder plattformar för erfarenhetsutbyte och koordinering av gemensamma insatser, som ofta inkluderar kampanjer för att öka investeringarna i kvinnor.

Ett konkret exempel är samarbete mellan organisationer i olika länder, såsom Sverige och Danmark, kring program som syftar till att öka utbildningsmöjligheterna för flickor och kvinnor. Gemensamma projekt och initiativ som dessa illustrerar samarbetsandan som präglar den globala kvinnrörelsen och dess engagemang för rättvisa och jämlik värld.

Juridik och Politik

Inom området juridik och politik är både framstegen och utmaningarna inom kvinnors rättigheter och jämställdhet signifikanta. Lagstiftningen för att främja jämställdhet och kvinnors deltagande i politiken är centrala aspekter.

Lagstiftning för jämställdhet

Sverige har länge varit en pionjär när det gäller lagstiftning för jämställdhet. Ett historiskt steg var när kvinnors rösträtt (rösträtt) infördes i Sverige 1919, vilket gav kvinnor samma politiska rättigheter som män. Sedan dess har svensk lagstiftning kontinuerligt utvecklats för att motverka diskriminering och främja kvinnors och flickors rättigheter.

Exempel på lagstiftning för jämställdhet:

 • Diskrimineringslagen (2008:567): Syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter oavsett kön.
 • Jämställdhetslagen (1991:433): Ålade arbetsgivare att aktivt arbeta för jämställdhet och att förebygga sexuella trakasserier.

Kvinnors deltagande i politiken

Kvinnors deltagande i politiken speglar i mångt och mycket den generella strävan efter jämställdhet i samhället. Sverige har historiskt sett strävat efter att öka kvinnors närvaro inom offentliga ämbeten och beslutsfattande positioner.

Utveckling i kvinnor i politiken (procentandel av kvinnor i riksdagen):

 • 1921: Första valet där kvinnor deltog, 5 kvinnor invaldes utav 230 ledamöter cirka (2.2%)
 • 1994: 41% av riksdagens ledamöter är kvinnor.
 • 2023: 47% av riksdagens ledamöter är kvinnor.

Förbättringen av kvinnors representation i politiken har lett till ökad synlighet för kvinnor i offentliga ämbeten och bidrar därigenom till att belysa och hantera frågor som är relevanta för kvinnors jämställdhet och rättigheter.

Utbildning och Ekonomi

Inom området för Internationella kvinnodagen betonas vikten av kvinnors utbildning och ekonomisk empowerment som grundstenar för att uppnå jämställdhet och öppna dörrar för nya möjligheter.

Kvinnors utbildning

Investeringar i kvinnors utbildning har visat sig vara avgörande för att uppnå gender parity och ekonomisk tillväxt. I många länder har tillgång till utbildning främjat kvinnors deltagande i arbetskraften och bidragit till att minska inkomstklyftorna.

 • Utbildningsnivåer för kvinnor världen över:
  • Grundskola: 90% får någon form av grundutbildning
  • Gymnasium: Ökande antal deltagare de senaste årtiondena
  • Högskola/universitet: Kvinnor utgör nu nästan 50% av studenterna globalt

Investera i utbildning av kvinnor inte bara ökar deras egna livskvalitet utan har också en positiv kaskadeffekt på samhället i stort.

Ekonomisk empowerment för kvinnor

Ekonomisk empowerment innebär att kvinnor får större kontroll över sina egna ekonomiska beslut och främjar deras möjligheter på arbetsmarknaden. Det leder även till att ekonomier växer och blir mer diversifierade.

 • Åtgärder som främjar ekonomisk empowerment:
  • Ökad tillgång till finansiella resurser
  • Utbildningsprogram riktade mot entreprenörskap
  • Lagar som stödjer kvinnors arbete och företagande

Stärkta ekonomiska positioner för kvinnor har en dokumenterad positiv effekt på deras familjer och samhället som helhet.

Sociala och Kulturella Aspekter

Internationella kvinnodagen är en dag som markerar betydelsen av kvinnors roll i samhället genom att uppmärksamma sociala och kulturella aspekter. Denna sektion utforskar representationen i media och kultur samt normer och traditioner.

Representation i media och kultur

Media och kulturyttringar är speglar av samhället där vi på Internationella kvinnodagen ser en strävan efter ökad representation av kvinnor i diverse sammanhang. Inom film, musik och litteratur uppmuntras framställningen av kvinnor i en mångfald av roller för att främja en mer könsjämlik värld. Även inom nyhetsmedierna observeras en växande tendens att lyfta fram kvinnliga experter och aktörer, som en del av en bredare feministisk rörelse som strävar efter att förändra gamla stereotypa framställningar.

 • Exempel på ökad representation:
  • Filmfestivaler dedikerade till kvinnliga filmskapare.
  • Initiativ för att öka antalet kvinnliga ledare inom mediehus.

Normer och traditioner

Normer och traditioner har historiskt sett präglat och ibland begränsat kvinnors liv och möjligheter. På Internationella kvinnodagen reflekteras över hur normer formar vardagslivet och hur de kan utmanas för att skapa en mer jämställd verklighet. Detta innefattar allt från könsroller i hemmet till förväntningar på kvinnor i arbetslivet. Det finns en växande insikt om att dessa normer måste revideras för att ge plats åt en bredare förståelse för jämställdhet och diversitet.

 • Insatser för att förändra traditioner:
  Tradition Förändringsinsats
  Kvinnor som primära vårdgivare i hemmet Kampanjer för delad föräldraledighet
  Begränsade karriärvägar för kvinnor Mentorprogram för unga kvinnliga yrkesverksamma

Utmaningar och Framsteg

Internationella kvinnodagen kastar ljus på både framstegen som gjorts för kvinnors rättigheter och de utmaningar som fortfarande kvarstår.

Könsvåld och prevention

En av de mest framträdande utmaningarna är könsvåldet. Det förekommer globalt och påverkar kvinnor i alla samhällsskikt. Förebyggande åtgärder har inkluderat lagstiftning, utbildningsinitiativ och stödstrukturer. Till exempel har Sverige en handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, vilket inkluderar:

 • Lagstiftning: Förstärkning av lagar mot våld i nära relationer.
 • Utbildning: Program för medvetandegörande i skolor och inom allmänheten.
 • Stödstrukturer: Ökad tillgång till skyddade boenden och stödlinjer.

Covid-19 effekter på kvinnor

Covid-19-pandemin har haft en oproportionerlig påverkan på kvinnor, vilket synliggör de ekonomiska och sociala skillnaderna. Arbetslöshet och ökad ojämlikhet i hemarbetet är två exempel. Statistik visar att:

 • Arbetslöshet: Kvinnors arbetslöshet har ökat mer än mäns under pandemin.
 • Omsorgsansvar: Kvinnor har tagit på sig en större del av hemarbetet och omsorg om familjemedlemmar.

Tillfrisknande och återuppbyggnad efter pandemin kräver fokuserade insatser för att stärka kvinnors ekonomiska ställning och för att säkerställa att tidigare framsteg inte går förlorade.

Viktiga Personer och Händelser

Internationella kvinnodagens betydelse har formats av otaliga kvinnor och banbrytande händelser genom historien. Nedan framhävs några av de mest inflytelserika personerna och milstolparna som har drivit jämställdhetskampen framåt.

Kvinnliga aktivister och ledare

 • Gloria Steinem: Amerikansk journalist och feministisk ikon, Steinem blev en ledare för kvinnorörelsen på 1960- och 1970-talen och är känd för sitt aktivistarbete för kvinnors rättigheter.

Milstolpar och historiska händelser

 • Tsaren och Bolsjevikerna: Efter att kvinnliga textilarbetare i Sankt Petersburg protesterade den 8 mars 1917 mot tsaren, vilket bidrog till revolutionen, beslutade bolsjevikerna att uppmana till kvinnors rättigheter.
 • 1910: Den första internationella kvinnokonferensen i Köpenhamn föreslog en Internationell kvinnodag för att hedra kampen för kvinnors rättigheter och för att bygga stöd för allmän rösträtt för kvinnor.

Firandet och Aktivism

Internationella kvinnodagen (IWD) markerar en världsomspännande aktion för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Firandet och aktivismen tar sig olika uttryck världen över, från officiella helgdagar till grassrotsinitiativ.

Internationellt firande

I flera länder betraktas IWD som en officiell helgdag, där man uppmärksammar dagen genom olika evenemang som lyfter kvinnors prestationer och problematik. I Sverige är IWD ingen officiell helgdag, men dagen uppmärksammas genom ett brett spektrum av aktiviteter som seminarier, workshoppar och kulturella föreställningar där man visar stöd och solidaritet för kvinnors rättigheter. I städer som New York och San Francisco anordnas marscher och sammankomster som samlar tusentals deltagare och stödjare.

Grassroots initiativ

Gräsrotsinitiativ spelar en avgörande roll under IWD genom att främja kollektiv åtgärd på lokal nivå. Individer och små grupper organiserar sig för att lyfta fram specifika frågor som rör kvinnor, ofta i mindre, mer personliga sammanhang än de stora arrangemangen. Dessa initiativ kan innefatta lokala välgörenhetsevenemang, konstutställningar eller insamlingsaktioner riktade till att stödja lokala kvinnoorganisationer och -projekt.

Ländernas specifika firanden och traditioner

Internationella kvinnodagen firas globalt den 8 mars med en mängd olika traditioner och evenemang som återspeglar varje lands kulturella och sociala särdrag.

Europa

I Europa varierar firandet av Internationella kvinnodagen betydligt. I Ryssland betraktas dagen som en hybrid av Alla hjärtans dag och Mors dag, där kvinnor ofta får blommor och gåvor. Vitryssland, på samma sätt, hedrar sina kvinnor med blommor och sociala sammankomster.

Asien

Kina erkänner denna dag genom att ge kvinnliga anställda halv dag ledigt, ett steg som inte är alltför vanligt i många länder. I Laos och Vietnam involverar firandet ofta utbildningsaktiviteter och kampanjer om kvinnors rättigheter samt kulturella uppvisningar. Nepal ser Internationella kvinnodagen som en officiell ledighet, medan Afghanistan fortsätter att kämpa med att säkra kvinnors rättigheter och därmed är firandet oftast mindre synligt.

Afrika

I Burkina Faso, Eritrea, Guinea-Bissau, Uganda och Zambia observeras dagen genom olika evenemang från marscher och tal till workshops och konstframträdanden, med en stark betoning på att stärka kvinnors ställning i samhället. Angola ser liknande firanden med särskilt fokus på kvinnlig utveckling och empowerment.

Nordamerika

I Nordamerika varierar traditionsen från land till land. I USA och Kanada använder organisationer och regeringar ofta denna dag för att främja lika rättigheter och lyfta fram framsteg som gjorts mot jämställdhet, medan de också betonar den fortsatta kampen för kvinnors rättigheter genom konferenser och offentliga tal.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.