Posted in

Stena Recycling AB

Stena Recycling AB är ett svenskt företag som specialiserar sig på återvinning och hantering av olika typer av avfall och material för att främja hållbarhet och cirkulär ekonomi.

Stena Recycling AB – En ledande återvinningsaktör i Sverige

Stena Recycling AB är ett svenskt företag som är specialiserat på återvinning och återanvändning av material. Företaget grundades 1939 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de ledande aktörerna inom återvinning i Norden. Stena Recycling AB är en del av Stena Metallkoncernen, som är en av Europas största återvinningskoncerner.

Stena Recycling AB erbjuder en mängd olika tjänster inom återvinning, inklusive insamling, sortering, bearbetning och återanvändning av material. Företaget är specialiserat på att återvinna metall, papper, plast och farligt avfall. Stena Recycling AB har också ett stort nätverk av återvinningsstationer runt om i Norden, där kunder kan lämna in sitt avfall för återvinning.

Stena Recycling AB är dedikerat till att minska mängden avfall som hamnar på deponier och istället öka mängden material som återvinns och återanvänds. Företaget har investerat i avancerad teknik för att kunna återvinna material på ett så effektivt sätt som möjligt. Stena Recycling AB arbetar också tillsammans med sina kunder för att utveckla lösningar för att minska avfallsmängderna och öka återvinningen.

  • Stena Recycling AB är en av de ledande aktörerna inom återvinning i Norden.
  • Företaget erbjuder insamling, sortering, bearbetning och återanvändning av material.
  • Stena Recycling AB är dedikerat till att minska mängden avfall som hamnar på deponier och öka mängden material som återvinns och återanvänds.

Stena Recycling AB Översikt

Stena Recycling AB är en del av Stena Metall Group och har sitt huvudkontor i Halmstad, Sverige. Företaget grundades 1939 och har sedan dess utvecklats till att bli en av de ledande aktörerna inom lösningar för industriellt avfall och återvinning i Europa och USA.

Historik och Utveckling

Stena Recycling AB har en lång historia av att utveckla hållbara lösningar för återvinning och återanvändning av avfall. Företaget har investerat kraftigt i utveckling av teknik och processer för att minska miljöpåverkan från avfallshantering och främja en cirkulär ekonomi.

Kärnverksamheter och Tjänster

Stena Recycling AB erbjuder ett brett utbud av tjänster inom avfallshantering och återvinning, inklusive insamling, sortering, behandling och återanvändning av olika typer av avfall. Företaget erbjuder också konsulttjänster för att hjälpa företag att minska sin miljöpåverkan och övergå till en mer hållbar affärsmodell.

Hållbarhetsåtaganden

Stena Recycling AB har ett starkt engagemang för att främja hållbarhet och en cirkulär ekonomi. Företaget arbetar aktivt med att minska sina egna utsläpp och miljöpåverkan, samtidigt som de hjälper sina kunder att uppnå sina hållbarhetsmål.

Global Närvaro och Marknader

Stena Recycling AB har en stark närvaro på den europeiska marknaden, med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Polen, Tyskland och Italien. Företaget har också etablerat sig på den amerikanska marknaden och har återvinningsanläggningar i flera delstater.

Företagsstorlek och Anställda

Stena Recycling AB är ett medelstort företag med cirka 2 500 anställda och en omsättning på cirka 7,5 miljarder kronor. Företaget har en stark position på marknaden och är en betydande aktör inom återvinning och avfallshantering.

Innovation och Framtidsutsikter

Stena Recycling AB är en innovativ aktör inom återvinning och avfallshantering och arbetar ständigt med att utveckla nya teknologier och processer för att minska miljöpåverkan och främja en cirkulär ekonomi. Företaget har också etablerat Stena Circular Consulting, en konsultverksamhet som hjälper företag att utveckla hållbara affärsmodeller.

Certifieringar och Standarder

Stena Recycling AB är certifierat enligt flera internationella standarder, inklusive ISO 14001 för miljöledningssystem och OHSAS 18001 för arbetsmiljöledningssystem. Företaget har också flera certifierade återvinningsanläggningar som uppfyller höga standarder för miljö och hållbarhet.

Material och Återvinning

Stena Recycling AB är en ledande aktör inom återvinning och miljöservice i Sverige. Företaget erbjuder ett brett utbud av tjänster inom materialåtervinning och cirkulär ekonomi. Nedan beskrivs några av de tjänster som Stena Recycling erbjuder inom materialåtervinning.

Metaller och Järn

Stena Recycling återvinner stora mängder metall och järn varje år. Metallerna återvinns till nya råmaterial för industrin. Järn och stål återvinns bland annat till smältverk och gjuterier. Stena Recycling har ett brett utbud av containrar och kärl för insamling av metallskrot.

Plast och Komplexa Material

Stena Recycling är en av de största aktörerna inom återvinning av plast i Sverige. Företaget återvinner både hård och mjuk plast. Komplexa material återvinns också, till exempel plast med metallinslag. Stena Recycling har specialiserade återvinningslösningar för olika typer av plast.

Pappersprodukter

Stena Recycling återvinner stora mängder papper och kartong varje år. Papper och kartong återvinns bland annat till nya papperstillverkare och kartongtillverkare. Stena Recycling har specialiserade containrar och kärl för insamling av pappersprodukter.

Farligt Avfall och Elektronikskrot

Stena Recycling erbjuder också tjänster inom hantering av farligt avfall och elektronikskrot. Farligt avfall återvinns på ett säkert och miljövänligt sätt. Elektronikskrot återvinns till nya råmaterial för elektronikindustrin. Liknande artikel Infracom Communications AB.

Cirkulära Råmaterial

Stena Recycling är en viktig länk i den cirkulära ekonomin. Företaget återvinner stora mängder råmaterial varje år och levererar dessa till olika industrier. Stena Recycling är en viktig partner för många företag inom olika branscher.

Sortering och Bearbetning

Stena Recycling har avancerade sorteringsanläggningar där olika material sorteras och bearbetas. Sorteringsanläggningarna är utformade för att optimera återvinningen av olika material.

Transport och Logistik

Stena Recycling har en stor flotta av lastbilar och containrar för transport av återvunnet material. Företaget erbjuder också specialiserade logistiklösningar för olika branscher.

Specialiserade Återvinningstjänster

Stena Recycling erbjuder också specialiserade återvinningstjänster för olika branscher. Företaget har lång erfarenhet av att hantera olika typer av avfall och återvinna dessa på ett säkert och miljövänligt sätt.

Innovativa Återvinningslösningar

Stena Recycling är en innovativ aktör inom återvinning och miljöservice. Företaget utvecklar ständigt nya återvinningslösningar för olika typer av avfall och material. Stena Recycling arbetar också aktivt med att öka medvetenheten kring återvinning och cirkulär ekonomi.

Industripartners och Kundrelationer

Stena Recycling AB är en av de ledande återvinningsföretagen i Sverige som erbjuder innovativa lösningar för att hantera avfall och återvinna material på ett hållbart sätt. Företaget har ett brett utbud av kundsegment, från små till stora företag, inom olika branscher, inklusive tillverkningsindustrin, fordonsindustrin, detaljhandeln och många fler.

Industrisegment och Kunder

Stena Recycling AB har utvecklat specialiserade lösningar för att möta behoven hos olika industrier och kundsegment. Företaget har en omfattande erfarenhet av att hantera avfall och återvinna material från olika branscher, inklusive fordonsindustrin, tillverkningsindustrin, livsmedelsindustrin och många fler. Stena Recycling AB har en etablerad kundbas som består av små och stora företag inom olika branscher.

Konsulttjänster och Stöd

Stena Recycling AB erbjuder konsulttjänster och stöd för att hjälpa företag att uppnå sina hållbarhetsmål. Företaget har en avdelning för Stena Circular Consulting som erbjuder skräddarsydda lösningar för att hjälpa företag att minska sina miljöpåverkan och öka sin återvinning. Stena Recycling AB erbjuder också stöd för att hjälpa företag att hantera avfall och återvinna material på ett effektivt sätt.

Internationell Handel och Samarbete

Stena Recycling AB är aktivt involverat i internationell handel och samarbete för att främja återvinning och hållbarhet. Företaget har etablerat samarbeten med andra återvinningsföretag runt om i världen för att utveckla innovativa lösningar för att hantera avfall och återvinna material på ett hållbart sätt. Stena Recycling AB är också aktivt involverat i att främja hållbarhet genom att delta i olika initiativ och program som främjar återvinning och hållbarhet. Läs mer om Hästnet Sverige AB här.

Anställda och Ledarskap

Stena Recycling AB är stolta över sina anställda och sitt ledarskap. Företaget har ett brett utbud av karriärmöjligheter och erbjuder en mängd utbildningar för att stödja sina anställda i deras professionella utveckling.

Karriärmöjligheter och Utbildning

Stena Recycling AB erbjuder anställda möjligheter att utvecklas inom företaget. Det finns möjligheter att avancera inom företaget, och det finns också möjligheter att specialisera sig inom olika områden som ingenjör, processorer och controller. Företaget erbjuder också utbildningar och kurser för att stödja anställdas professionella utveckling.

Ledarskapsutveckling och Roller

Stena Recycling AB har ett starkt ledarskap som stöder och utvecklar sina anställda. Företaget erbjuder ledarskapsutbildningar och coachning för chefer och ledare. Det finns också möjligheter för anställda att ta på sig ledande roller inom företaget.

Stena Recycling AB är stolta över sina anställda och deras professionella utveckling. Företaget fortsätter att erbjuda utbildningar och karriärmöjligheter för att stödja sina anställda och deras professionella utveckling.

Teknik och Innovation

Stena Recycling AB är en ledande aktör inom återvinning i Sverige som alltid strävar efter att utveckla nya tekniker och innovationer för att förbättra återvinningsprocessen. Teknik och innovation är två viktiga områden som Stena Recycling fokuserar på för att säkerställa att de är i framkant av återvinningsindustrin.

Forsknings- och Utvecklingsinitiativ

Stena Recycling är ständigt engagerade i forskning och utveckling för att förbättra återvinningsprocessen. De investerar stora summor i forskning och utveckling för att hitta nya tekniker och innovationer för att återvinna material på ett mer effektivt och hållbart sätt.

Tekniska Framsteg inom Återvinning

Stena Recycling har gjort stora tekniska framsteg inom återvinning, särskilt inom materialsortering. De använder avancerade tekniker för att sortera material som plast, metall, papper och glas, vilket gör det möjligt att återvinna mer material och minska avfallet.

Stena Recycling har också utvecklat en unik teknik för att återvinna plastförpackningar. Denna teknik möjliggör återvinning av plastförpackningar som tidigare inte kunde återvinnas på grund av att de var för svåra att sortera och behandla.

Stena Recycling är också engagerade i att utveckla nya tekniker för att återvinna elektroniskt avfall och batterier. De har investerat i avancerade tekniker för att behandla dessa material på ett säkert och effektivt sätt.

Sammanfattningsvis, Stena Recycling är en innovativ och tekniskt avancerad aktör inom återvinningsindustrin. De fortsätter att investera i forskning och utveckling för att hitta nya tekniker och innovationer som kan förbättra återvinningsprocessen och minska avfallet.

Miljöpåverkan och Ansvar

Stena Recycling AB är en ledande aktör inom återvinning och miljötjänster i Sverige. Företaget är engagerat i att minimera sin miljöpåverkan och ta ansvar för hållbarhet genom att erbjuda innovativa lösningar för avfallshantering och återvinning.

Emissionsminskning och Energi

Stena Recycling AB arbetar aktivt för att minska sina utsläpp av växthusgaser och andra förorenande ämnen. Företaget investerar i energieffektiv teknik och använder förnybara energikällor där det är möjligt. Stena Recycling AB har också en strikt policy för att minska sin användning av fossila bränslen.

Återanvändning och Avfallsinsamling

Stena Recycling AB är specialiserat på återanvändning av material och arbetar för att minimera mängden avfall som hamnar på soptippar. Företaget har en omfattande avfallsinsamlingstjänst som inkluderar allt från farligt avfall till elektronikskrot. Stena Recycling AB har också ett nätverk av återvinningsstationer där kunder kan lämna sitt avfall för återvinning.

Miljötjänster och Rådgivning

Stena Recycling AB erbjuder också miljötjänster och rådgivning till företag och organisationer som vill minska sin miljöpåverkan. Företaget kan hjälpa till med allt från avfallshantering till energieffektivisering och har en hög kompetens inom området. Stena Recycling AB arbetar också för att höja medvetenheten om hållbarhet genom utbildning och information.

Stena Recycling AB är en pålitlig partner för företag och organisationer som vill minska sin miljöpåverkan och ta ansvar för hållbarhet. Företaget har en stark miljöprofil och är engagerat i att erbjuda innovativa lösningar för avfallshantering och återvinning.

Affärsstrategi och Tillväxt

Stena Recycling AB har en stark affärsstrategi som har bidragit till dess tillväxt och framgång på marknaden. Företaget har genom åren utvecklat och genomfört flera marknadsstrategier för att expandera sin verksamhet och stärka sin position som en ledande aktör inom återvinning och avfallshantering.

Marknadsstrategier och Expansion

Stena Recycling AB har genomfört flera marknadsstrategier för att expandera sin verksamhet och nå nya kunder. Företaget har investerat i modern teknik och utvecklat innovativa lösningar för att öka sin produktivitet och effektivitet. Detta har bidragit till att företaget har kunnat erbjuda högkvalitativa tjänster till sina kunder och stärka sin position på marknaden.

Företaget har också expanderat sin verksamhet genom att etablera sig på nya marknader. Stena Recycling AB har etablerat sig i flera länder runt om i världen och har därigenom ökat sin globala närvaro. Detta har bidragit till att företaget har kunnat erbjuda sina tjänster till fler kunder och öka sin marknadsandel.

Företagsförvärv och Partnerskap

Stena Recycling AB har genom åren genomfört flera företagsförvärv och partnerskap för att stärka sin position på marknaden och öka sin tillväxt. Företaget har förvärvat flera mindre företag inom branschen för att utöka sin verksamhet och bredda sitt tjänsteutbud. Detta har bidragit till att företaget har kunnat erbjuda en mer komplett lösning till sina kunder.stena-recycling-ab

Företaget har också ingått partnerskap med andra företag för att utveckla nya lösningar och erbjuda sina tjänster till fler kunder. Stena Recycling AB har samarbetat med flera stora företag inom olika branscher för att utveckla innovativa lösningar för återvinning och avfallshantering. Detta har bidragit till att företaget har kunnat erbjuda högkvalitativa tjänster till sina kunder och stärka sin position på marknaden.

Kundcase och Testimonials

Stena Recycling AB har ett stort antal nöjda kunder som har valt att använda deras tjänster. Många av dessa kunder har delat med sig av sina erfarenheter och ger positiva omdömen om företaget.

En av Stena Recycling AB kunder, en stor byggfirma, har uttryckt sin tacksamhet över företagets effektiva och pålitliga avfallshanteringstjänster. Företaget har hjälpt dem att minska sina kostnader och öka sin återvinningsgrad. Kundens representant uttryckte sin uppskattning över företagets höga kvalitet på service och snabba svarstider.

En annan kund, en ledande tillverkare av elektroniska produkter, har valt att samarbeta med Stena Recycling AB på grund av deras expertis inom återvinning av elektroniskt avfall. Företaget har hjälpt dem att uppfylla kraven i lagstiftningen och samtidigt minska sin miljöpåverkan. Kundens representant uttryckte sin tacksamhet över företagets höga nivå av kunskap och erfarenhet inom området.

Stena Recycling AB kunder vittnar om deras höga kvalitet på service, expertis och pålitlighet. Företaget är stolt över att kunna erbjuda sina kunder en kostnadseffektiv och miljövänlig lösning för avfallshantering.

Kontaktinformation och Kundservice

Stena Recycling AB är en ledande återvinningsaktör i Sverige med ett stort nätverk av anläggningar och tjänster. För att tillhandahålla en högkvalitativ och effektiv service, erbjuder företaget en rad kontaktalternativ för sina kunder.

Kundservice

Stena Recycling AB har en dedikerad kundserviceavdelning som är tillgänglig för att svara på frågor och hjälpa till med alla typer av ärenden. Kundtjänsten är tillgänglig via telefon, e-post och webbformulär. Kundtjänsten är öppen under normala kontorstider och är tillgänglig på svenska och engelska.

Kontaktinformation

För att kontakta Stena Recycling AB direkt, kan man använda följande kontaktinformation:

Kontaktalternativ Information
Telefon +46 31 677 70 00
E-post [email protected]
Webbplats https://www.stenarecycling.se/
Adress Stena Recycling AB, Box 4085, 422 04 Hisings Backa

Företaget har också flera lokala anläggningar runt om i landet, vilket gör det enkelt att hitta en närliggande anläggning för att lämna material eller för att få mer information. Informationen om dessa anläggningar finns på företagets webbplats.

Sammanfattningsvis, Stena Recycling AB är en pålitlig återvinningsaktör i Sverige med en dedikerad kundserviceavdelning och flera kontaktalternativ för sina kunder.

Vanliga frågor

Vilka tjänster erbjuder Stena Recycling?

Stena Recycling erbjuder en mängd olika tjänster inom återvinning och avfallshantering, inklusive insamling, transport, sortering och behandling av olika typer av avfall. De erbjuder även rådgivning och utbildning inom hållbarhet och återvinning.

Hur kan jag kontakta Stena Recycling för tjänster eller frågor?

Du kan kontakta Stena Recycling genom att ringa deras kundtjänst på telefonnummer 010-445 10 00 eller genom att fylla i deras kontaktformulär på deras hemsida. De har också ett antal lokala kontor runt om i landet som du kan besöka personligen.

Var ligger Stena Recyclings huvudkontor?

Stena Recyclings huvudkontor ligger i Göteborg på adressen Stena Center 1, 405 17 Göteborg.

Vilka är Stena Recyclings öppettider i Göteborg?

Stena Recyclings huvudkontor i Göteborg är öppet måndag till fredag mellan klockan 8:00 och 17:00.

Hur ansvarar Stena Recycling för miljön och återvinning?

Stena Recycling har en stark miljöprofil och arbetar aktivt för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet. De har också ett stort fokus på att återvinna så mycket som möjligt av det avfall de hanterar och att hitta nya användningsområden för återvunna material.

Vilken typ av material hanterar Stena Recycling?

Stena Recycling hanterar en mängd olika typer av avfall, inklusive metallskrot, elektronikavfall, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall, papper och kartong, plast och gummi, glas och keramik, och organiskt avfall.

Gunilla Abrahamsson är en journalist och skribent med ett fokus på det svenska näringslivet och internationella händelser. Hon bidrar regelbundet med insiktsfulla artiklar till presskanalen.se, där hon analyserar och rapporterar om de senaste utvecklingarna och trenderna. Gunillas arbete är känt för dess djupgående analys och förmåga att belysa komplexa ämnen på ett tillgängligt sätt. Hennes skrivande hjälper läsare att förstå den större bilden bakom nyhetshändelser, vilket gör henne till en uppskattad röst inom svensk och internationell media.